Systematisk HMS-arbeid

Vi i Midtnorsk BHT har lang erfaring innen systematisk HMS arbeid i mange ulike bransjer. Vårt mål er å å være en trygg støttespiller for bedrifter med fokus på godt arbeidsmiljø for alle.

 

Våre erfaringer er at det systematisk HMS arbeid lønner seg - det å heller være i forkant ved hjelp at kartlegging og risikovurdring av ulike forhold. Flere bedrifter ser at det er god økonomi å være i forkant slik at man unngår gjentatt "brannslokking", tidkrevende og kostbart oppryddingsarbeid.

 

HMS system er lovpålagt for alle bedrifter som har ansatt arbeidstakere, men skal tilpasses ut fra bedriftens risikonivå og størrelse. Det skal være et verktøy for ledere og ansatte for å ivareta helse, miljø og sikkerhet for både ansatte og brukere / besøkende.

 

Det er viktig å merke seg at miljøarbeidet omfatter både arbeidsmiljø og ytre miljø.

 

 

 

veiledning og rådgivning i medlemsbedriftenes HMS-arbeid

Bedriftshelsetjenesten kan bistå med veiledning og rådgivning i medlemsbedriftenes systematiske HMS-arbeid;

 • hvordan komme i gang
 • hvilke krav er det til virksomheten
 • hva skal dokumenteres
 • hvordan bygge opp et HMS-system
 • hvordan skrive rutiner og prosedyrer
 • hva er et avvikssystem
 • hva er risikovurdering og hvordan gjennomføre det
 • hva gjør man på en vernerunde, hva ser man etter?

Vi deltar i bedriftsmøter der HMS er tema

Hvis bedriften (medlemsbedrifter) ønsker kan vi delta i møter der HMS er tema.

 • AMU (arbeidsmiljøutvalg)
 • HMS-utvalg
 • Verneombudssamlinger

Pålegg fra Arbeidstilsynet

Ved pålegg fra arbeidstilsynet kan bedriftshelsetjenesten bistå medlemsbedriftene i oppfølgingen av påleggene.

Se arbeidstilsynet sine nettsider for mer info

Organisering, ledelse og medvirkning

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning § 13-3

Arbeidsgiver skal i samarbeid med bedriftshelsetjenesten utarbeide følgende dokumentasjon som skal inngå i virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid:

a) planer og årsrapporter for bedriftshelsetjenestens bistand i virksomheten
b) periodevise meldinger og resultater av kartlegginger, risikovurderinger, målinger o.l. som beskriver helsefarlige arbeidsforhold, forslag til forebyggende tiltak og resultater
c) rutiner for utarbeidelse av oppfølgingsplaner og tilretteleggingstiltak