Systematisk HMS-arbeid

Arbeidsmiljøloven § 3-1 Krav til systematisk HMS-arbeid og Internkontrollforskriften § 4 pålegger virksomhetene å sørge for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten og at dette gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter. Arbeidstakerne skal medvirke ved innføring og utøvelse av internkontroll.

veiledning og rådgivning i medlemsbedriftenes HMS-arbeid

Bedriftshelsetjenesten kan bistå med veiledning og rådgivning i medlemsbedriftenes systematiske HMS-arbeid;

 • hvordan komme i gang
 • hvilke krav er det til virksomheten
 • hva skal dokumenteres
 • hvordan bygge opp et HMS-system
 • hvordan skrive rutiner og prosedyrer
 • hva er et avvikssystem
 • hva er risikovurdering og hvordan gjennomføre det
 • hva gjør man på en vernerunde, hva ser man etter?

Vi deltar i bedriftsmøter der HMS er tema

Hvis bedriften (medlemsbedrifter) ønsker kan vi delta i møter der HMS er tema.

 • AMU (arbeidsmiljøutvalg)
 • HMS-utvalg
 • Verneombudssamlinger

Pålegg fra Arbeidstilsynet

Ved pålegg fra arbeidstilsynet kan bedriftshelsetjenesten bistå medlemsbedriftene i oppfølgingen av påleggene.

Se arbeidstilsynet sine nettsider for mer info

Organisering, ledelse og medvirkning

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning § 13-3

Arbeidsgiver skal i samarbeid med bedriftshelsetjenesten utarbeide følgende dokumentasjon som skal inngå i virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid:

a) planer og årsrapporter for bedriftshelsetjenestens bistand i virksomheten
b) periodevise meldinger og resultater av kartlegginger, risikovurderinger, målinger o.l. som beskriver helsefarlige arbeidsforhold, forslag til forebyggende tiltak og resultater
c) rutiner for utarbeidelse av oppfølgingsplaner og tilretteleggingstiltak