Arbeidsmedisin / arbeidshelse

Målrettede helseundersøkelser

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning § 14-1 Krav til helseovervåkning

Når risikoforholdene tilsier det, skal arbeidsgiver sørge for fullgod helseovervåkning. Egnet helseundersøkelse av arbeidstakere skal alltid gjennomføres i samsvar med forskrift om utførelse av arbeid når arbeidstakerne utsettes for:

 • farlige kjemikalier
 • støv med asbestfiber
 • biologiske faktorer
 • støy eller mekaniske vibrasjoner
 • ioniserende stråling
 • kunstig optisk stråling
 • arbeid under vann eller økt omgivende trykk
 • gass, støv eller andre helseskadelige forhold ved bergarbeid

Tester

 • Audiometri (hørselstest)
 • Spirometri (lungefunksjonstest)

Avdekkes det mulige arbeidsrelaterte helseplager ved helseundersøkelse hos sykepleier, gis det tilbud om arbeidsmedisinsk konsultasjon hos bedriftslege.

Attester

 • Røykdykkerattest
 • Asbestattest

Attester utstedes etter godkjent helsevurdering ved arbeidsmedisinsk konsultasjon hos bedriftslege.

Oppfølgingstjenester

Sykefraværsoppfølging og funksjonsvurdering

Bedriftshelsetjenesten arbeider forebyggende og kan trekkes inn i oppfølgingsarbeidet. Bedriftshelsetjenesten deltar på dialogmøter når arbeidsgiver eller arbeidstaker ønsker det.

Veiledningssamtaler i stresshåndtering

Bedriftshelsetjenesten kan bistå i enkeltsaker med samtaler og veiledning i stress- og stresshåndtering.

Ikon - plaster i kors

Tverrfaglig bistand muskel-skjellet

Målgruppe

Ansatte i medlemsbedrifter med skader/ plager i muskel- og skjellet, som kan ha sin årsak i arbeidet eller som har konsekvenser for arbeidssituasjonen. Både de som står i fare for å bli sykmeldt, og de som er helt eller delvis sykmeldt kan benytte tilbudet.

Ikon - hender

Tilleggstjenester helse: livsstilsparametere

Følgende tester tilbys i tillegg til de ordinære helseundersøkelsene:

 • Blodtrykk
 • HbA1c (langtidsblodsukker)
 • Lipid-panel (kolesterol-profil)
Ikon - hjerte

AKAN - Avhengighetsproblematikk

Bedriftshelsetjenesten kan bistå i oppfølging av enkeltsaker, samt ha en koordinerende rolle. Se nettsiden til www.akan.no for hvordan bedrifter kan jobbe med avhengighetsproblematikk. Det kan gjelde alkohol/ rus/ tabletter, men også spill- og mobilavhengighet/ sosiale medier.